Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Behandeling en behandelmethoden

Na de intake wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat o.a. kort omschreven wat uw behandeldoel is en op welke wijze we hieraan gaan werken.

De behandeling kan daarna meteen opgestart worden. Bij iedereen wordt bekeken welke therapievorm het best passend is. Dit kan bijvoorbeeld ook een combinatie van diverse therapievormen zijn, waarbij van elke methode aspecten worden gebruikt die het meest effectief zijn in uw situatie.

Binnen de praktijk worden o.a. de volgende therapeutische methoden en technieken geboden:

Cognitieve gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.
Gedragstherapie gaat ervan uit dat het merendeel van het menselijk gedrag is aangeleerd. Psychische klachten komen volgens deze theorie voort uit disfunctioneel gedrag. Door dat ‘verkeerd’ aangeleerde gedrag af te leren en te vervangen door nieuw, gezond gedrag, zouden psychische problemen kunnen worden verholpen.
Cognitieve therapie is daarentegen gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortkomen uit een negatieve manier van denken. De klachten worden in cognitieve therapie bestreden door de denkwijze ten opzichte van de klachten te veranderen. Uit de combinatie van deze twee is cognitieve gedragstherapie ontstaan. Hierbij gaat men uit van het idee dat gedachten en gedrag met elkaar verbonden zijn, en dat de aanpak van beide aspecten kan leiden tot een vermindering van de klacht. www.vgct.nl/home.

Rationeel-emotieve therapie (RET):

Rationeel-emotieve therapie (RET) is een vorm van psychotherapie die behoort tot de cognitieve gedragstherapieën (CGT), waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat gevoel en gedrag naar aanleiding van gebeurtenissen in verband worden gebracht met de gedachten die de persoon heeft over die gebeurtenis. Wij voelen en doen zoals we denken. Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.
www.rationeelemotievetherapie.nl

Schematherapie:

Dit is een vorm van cognitieve therapie, waarbij gekeken wordt naar onderliggende schema’s of gevoelige snaren. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema).
Wanneer een of meerdere schema’s geraakt worden kan je in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.
Schematherapie is een geschikte behandeling als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.
www.schematherapie.nl/client

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan o.a. zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, een overval, verkrachting of een natuurramp. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, verlies van een dierbare, of een fobie die ontstaan is na een traumatische gebeurtenis die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden. EMDR kan echter ook toegepast worden bij een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis. www.emdr.nl/index-clienten.htm

Acceptance Commitment Therapy (ACT):

In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.
nl.wikipedia.org/wiki/Acceptance_and_commitment_therapy

Psycho-educatie:

Dit is een methodiek in de psychische hulpverlening waarin de cliënt geïnformeerd wordt over de aandoening, de symptomen, de oorzaken, de gevolgen op psychisch en sociaal vlak, het verloop en de behandeling.

Oplossingsgerichte therapie:

In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. In oplossingsgerichte therapie concentreert de cliënt zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder op de voorgrond treedt.
De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt oplossingsgerichte therapie zich enkel op het verleden wanneer het om successen van de cliënt gaat. De focus van oplossingsgerichte therapie ligt op het heden en de toekomst.

Cliëntgerichte therapie:

Dit is een vorm van inzicht gevende therapie, waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat (-gericht) en waarbij de persoonlijke ontwikkeling het uitgangspunt is. Het gaat om het ontwikkelen van zelfreflectie en zelfkennis en binnen een kortdurende therapie kan een aanzet gegeven worden tot dit proces door er elementen uit te halen.  Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psycholoog niet de psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar samen met je onderzoekt hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten hebt. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psycholoog jouw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor jou hebben. Actief luisteren is techniek die hiervoor gebruikt wordt.

Kortdurende psychologische hulp in de eerstelijn (KOP-model):

Bij deze behandelmethode wordt gekeken wat de samenhang is tussen je klachten, je omstandigheden en je persoonlijkheid en copingstijl. Dit verklaringsmodel wordt in de therapie gebruikt om te zien waar veranderingen aangebracht moeten worden, zodat je weer hoop krijgt en zelfstandig verder kan.

Hypnotherapie:

Het toepassen van hypnose als methode in een therapie wordt hypnotherapie genoemd. Hypnose is geen op zichzelf staande psychotherapie: hypnose kan in principe bij elke vorm van therapie als hulpmiddel dienen.
Het doel van hypnotherapie is het teweeg brengen van een bewustzijnstoestand die trance wordt genoemd. In trance is de cliënt tegelijkertijd volledig ontspannen en uiterst geconcentreerd. Als een cliënt door middel van hypnose in trance is, kunnen problemen beter worden onderzocht. Zo kan een hypnotherapeut de cliënt onder hypnose bijvoorbeeld vragen in gedachte een traumatische ervaring opnieuw te beleven zonder daarvoor weg te vluchten.

Emotionally Focused Therapy (EFT):      

EFT is een model voor (partner)relatietherapie. Hierin worden de meest recente inzichten met betrekking tot de oorzaak en behandeling van relatieproblemen gebundeld. De therapievorm gaat verder dan het uitsluitend verbeteren van de communicatie en besteedt ook aandacht aan dieperliggende oorzaken. Het heeft als doel de verbondenheid tussen partners te herstellen en het begrip voor en van elkaar te vergroten.
http://www.eft.nl/eft-relatietherapie/eft-relatietherapie/

Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP):

NLP is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.  www.iepdoc.nl/wat-is-nlp/