Vergoedingen en tarieven

De psychologische behandelingen van de Psychologie Praktijk Zoetermeer vallen vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe “Generalistische Basis GGZ”.

In 2021 heeft de Psychologie Praktijk Zoetermeer met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Een uitzondering vormen de vier zorgverzekeringen, waarvoor Caresq/iptiQ de zorginkoop verzorgt, namelijk:
Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae.
U kunt dan bij de desbetreffende zorgverzekeraar informeren hoeveel u toch nog vergoed krijgt: meestal tussen 60% en 80%.

Mocht u navraag willen doen bij uw zorgverzekeraar of de praktijk een contract heeft, dan kunt u de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-002758) of de AGB-code van Psychologen Zoetermeer (94-060308) of de AGB-code van de SGZ (53530013).

Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor de vergoeding van de verzekerde psychologische zorg in het basispakket. De psychologische zorg valt wel onder het eigen risico.  In 2021 bedraagt het eigen risico € 385 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • U dient een verwijzing te hebben van de huisarts. Soms mag de verwijzing ook afkomstig zijn van een andere arts, bv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
  • De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een (vermoede) psychische stoornis.

Bij het eerste gesprek (intake) dient u deze verwijsbrief, uw zorgpas en een legitimatiebewijs mee te nemen.
Op basis van de aard, ernst, risico’s complexiteit en het verloop van de klachten wordt dan bepaald of u voor een behandeling in de Basis-GGZ in aanmerking komt en welk zorgproduct past bij uw klachten. In het eerste gesprek wordt dit met u besproken waardoor voor u inzichtelijk wordt wat de behandelduur is en de hiermee samenhangende kosten. Als u onverhoopt niet in aanmerking komt voor één van de zorgproducten kunt u ook kiezen voor een behandeling op eigen kosten.

Zorgproducten

De overheid heeft vier zorgproducten voor de basisverzekering ontwikkelt. Hier zit een maximumduur en een maximumvergoeding aan vast.
Tarieven door de NZA vastgesteld voor 2021 voor behandelingen vergoed door de zorgverzekeraars en bijbehorende prestatiecodes. Per zorgverzekeraar kunnen er kleine tariefafwijkingen zijn.
Gemiddeld ontvangt de psycholoog 85-90% van het door de NZA voorgestelde tarief.

  • 180001 Basis GGZ Kort (3-5 gesprekken): € 522,13
  • 180002 Basis GGZ Middel (6-8 gesprekken): € 855,01
  • 180003 Basis GGZ Intensief (9-12 gesprekken): € 1.434,96
  • 180005 Onvolledig Behandeltraject (intakegesprek+verslaglegging, zonder verdere behandeling, inclusief terugkoppeling aan de verwijzer/huisarts): € 228,04
  • Onverzekerd product consult (OVP/OZP): €114,41

Onverzekerd product consult (OVP/OZP) is er aan toegevoegd voor situaties wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor behandeling vanuit de basis GGZ.

De nota’s worden in geval van verzekerde zorg elektronisch bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer), waarmee een samenwerkingsverband bestaat.
Ook alle huisartsen zijn aangesloten bij de SGZ (www.zoetermeergezond.nl).
Vanaf 2014 worden de kosten van uw behandeling in één keer ingediend na het afronden van uw behandeling.
Dit bedrag zal dus eerst verrekend worden met uw eigen risico mocht dit nog niet op zijn.

Wat wordt niet vergoed?

De volgende behandelingen van bepaalde klachten worden niet (meer) vergoed uit het basispakket:  o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, relatie-problemen en sommige angststoornissen. Dit wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
Als de klachten onder de onverzekerde zorg (OVP) vallen, dan betaalt u het particulier tarief (€ 114,41 per consult). U ontvangt hiervoor van de praktijk een factuur aan het eind van iedere maand. Daarnaast geldt het particuliere tarief ook als u zich zonder verwijsbrief wilt aanmelden.

Tarieven

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven voor niet gecontractreerde zorg (gebaseerd op de tijd/investeringen die nodig zijn voor het consult, inclusief voorbereiding, verslaglegging, administratie en overige praktijkkosten):

Basis GGZ Onverzekerde prestatie (45 min.) € 114,41
Basis GGZ Onverzekerde prestatie kort (22 min.) € 57,20
E-mail consult of Telefonisch consult (ongeveer 15 min.) € 38,13
Schriftelijke rapportage € 114,41 per uur
Coaching (45 min.) € 114,41
No show € 57,00

Mocht dit financieel voor u problemen geven, dan kan het tarief in overleg aangepast worden.

In uw aanvullende verzekering kunnen mogelijk nog een aantal gesprekken (gedeeltelijk) vergoed worden. U kunt daarvoor uw eigen polisvoorwaarden  raadplegen.

Kosten bij niet tijdig annuleren of niet tijdig verzetten van een afspraak.

Door een wettelijke maatregel is het niet toegestaan om een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd, zegt u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af (weekenden niet meegerekend).
Annuleren of de afspraak verzetten kan telefonisch: 079-3617970, of per mail: t.natzijl@psychologepraktijkzoetermeer.nl
Indien u afbelt en ik kan u niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor u gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen en voorkomt u dat de kosten van het gesprek in rekening worden gebracht. Als u binnen 24 uur voor de afspraak annuleert, of niet komt op de afspraak zonder afmelding, dan wordt deze aan u doorberekend. Dit bedraagt 50% van het particuliere tarief (€ 57,00).
Let op: deze nota is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.